Cách cài đặt PowerShell 7 trên Linux

Làm cách nào để cài đặt PowerShell trên Linux? Hướng dẫn này có các hướng dẫn sử dụng GUI và lệnh Terminal, bao gồm các bước để khắc phục sự cố phụ thuộc.

Cách cài đặt Slack trên Linux

Ứng dụng cộng tác Slack hiện đã có trên Linux và đây là các bước để cài đặt nó bằng GUI hoặc lệnh Terminal.

Cách cài đặt Visual Studio Code trên Linux

Microsoft Visual Studio Code có sẵn trên Linux và đây là các bước để cài đặt VS Code trên Ubuntu bằng GUI và lệnh.

Cách thực hiện cài đặt Ubuntu tối thiểu

Bây giờ bạn có thể cài đặt Ubuntu mà không cần phần mềm không cần thiết và hướng dẫn này, bạn sẽ học các bước để sử dụng tùy chọn cài đặt tối thiểu.