Playboy xóa tài khoản Facebook tham gia Telsa và Space X | Chiến dịch #DeleteFacebook là có thật

Chiến dịch #DeleteFacebook. Bạn có thể đã nhìn thấy nó và loại bỏ nó như một nỗ lực mơ hồ khác để cố gắng và chốt hạ một công ty có thể như Facebook có lẽ là